محاسبه جرم هوای ورودی به موتور توسط ECU

/ / آموزش تیونینگ, خدمات سام تیونینگ

همان طور که می‌دانید در یک موتور احتراق داخلی همواره جرم هوای ورودی به موتور در یک دور موتور ثابت به فشار هوای ورودی (Manifold Air Pressure [MAP]) بستگی دارد. در اکثر ایسیوهای موجود در بازار، جرم هوای ورودی به موتور (Mass Air Flow [kg/h]) در یک دور موتور ثابت به صورت یک تابع خطی از فشار هوای ورودی (Manifold Air Pressure [MAP]) مدل سازی می‌شود.

حال نکته مهم آن است که در مدل سازی یک خط همواره دو پارامتر عرض از مبدا (offset) و شیب خط (Slope) مورد نیاز است. این دو پارامتر اساسی در در ۲ جدول مجزا در شرایط مختلف کاری موتور در دامپ ایسیو ذخیره می‌شود.

عوامل زیر بر روی این پارامترها تاثیرگذار است و معمولاً در ایسیوهای جدید چندین جدول برای هر خودرو تعریف می‌گردد:

– Variable Valve Timing (VVT)

– Variable Intake manifold (VIM)

– Port & Polish Cylinder Head

 برای مثال در شکل زیر (Volumetric Efficiency) مقادیر دو پارامتر فوق برای پراید یورو ۴ با ایسیو زیمنس نمایش داده شده است.

Basic Volumetric Efficiency